Predplatné
Prihlásiť sa
Žilinský Štandard

Rozhodnuté! Žilinská samospráva si berie sedemmiliónový úver

msz-zilina Žilinské zastupiteľstvo odkleplo už druhý investičný úver v tomto volebnom období. Foto: ZH

ŽILINA – Žilinská radnica bude financovať viaceré investičné akcie v najbližších rokoch z úverových zdrojov. Mestskí poslanci na utorkovom rokovaní zastupiteľstva odklepli návrh na prijatie sedemmiliónového úveru od Prima banky. Súhlas s úverom vyslovilo 24 z 26 prítomných poslancov, Igor Choma s Františkom Talapkom sa hlasovania zdržali.

Žilinská samospráva siaha po investičnom úvere v tomto volebnom období už druhý raz, pričom tentokrát je dôvodom snaha začať napĺňať Programové priority mesta pre volebné obdobie 2023 – 2026. Radnica so žiadosťou o poskytnutie úverových zdrojov oslovila tri bankové subjekty, pričom príslušná komisia posudzovala parametre prijímaného úveru: objem úveru, úrokovú sadzbu, poplatok za poskytnutie úveru, záväzkovú províziu z nečerpaného objemu úveru a požadovanú formu zabezpečenia. Komisia vyhodnotila tri ponuky a ako najvýhodnejšiu odporučila ponuku Prima banky.

K čerpaniu úverových zdrojov sa v zmysle zákona vyjadrila aj hlavná kontrolórka Vlasta Grajciarová, ktorá posudzovala predovšetkým zákonné limity na prijatie návratných zdrojov financovania. Keďže aktuálny stav dlhu krajskej samosprávy je na úrovni 22 percent, ani hlavná kontrolórka nemala výhrady k schváleniu úverových zdrojov. Navyše upozornila, že začiatok splácania nového 15-ročného úveru je naplánovaný až na august budúceho roka, kedy sa končí splácanie dvoch úverov prijatých v roku 2004.

Na návrh poslanca Vladimíra Randu bola do pôvodne navrhovaného uznesenia doplnená aj povinnosť pre vedenie mesta predkladať na každé rokovanie mestského zastupiteľstva informatívnu správu o priebežnom čerpaní investičného úveru aj s presným popisom jednotlivých investičných akcií, vrátane uvedenia ich začiatku a predpokladaného ukončenia.

Primátor Peter Fiabáne v tejto súvislosti podotkol, že mesto má záujem na svojej vlastnej webovej stránke vytvoriť samostatnú podstránku, kde bude informovať o vývoji všetkých investičných projektov, a teda nielen tých, ktoré budú súčasťou pôžičky.

Zoznam projektov, na ktoré sa vzťahuje nový úver, zatiaľ poznajú len poslanci. Verejnosť sa ho dozvie až po zverejnení uznesenia o rozpočtovej zmene, ktorú zastupiteľstvo schválilo v nasledujúcom bode rokovania. Pozmeňovací návrh predkladal viceprimátor Martin Kapitulík a bez bližšej finančnej špecifikácie len stručne vymenoval investície v súhrnnej čiastke 5,93 milióna eur, ktoré budú financované z úveru.

Sú medzi nimi napríklad revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom, rekonštrukcia mostov na Ulici sv. Cyrila a Metoda, rekonštrukcia lávky na Centrálnej ulici, výstavba oporného múru vo Vraní, revitalizácia oddychovej zóny v Zástraní, výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku, riešenie havarijného stavu v detských jasliach na Puškinovej ulici, ale aj spolufinancovanie športovej haly v partnerstve so Žilinskou univerzitou.


Radoslav Varga