Učitelia si zaslúžia úctu. Na Liptove im vzdali hold

ucitelia_liptov_ 2024-03-28 15.26.55 Na Liptove vzdali hold učiteľom. FOTO: Mesto L. Mikuláš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Deň učiteľov sa viaže k 28. marcu, kedy sa narodil učiteľ národov Ján Amos Komenský. Pedagógovia v Liptovskom Mikuláši nadväzujú na odkaz tohto velikána, ktorý bol presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším a hodnotenejším.

Každoročne sa vedenie mesta vracia k jeho myšlienkam a vzdáva hold tomuto povolaniu. Pri slávnostnej príležitosti Dňa učiteľov odovzdal vo štvrtok 28. 3. 2024 primátor Ján Blcháč pamätnú plaketu a pamätný list pedagógom, ktorých navrhli školy.

Pamätná plaketa:

Mária Adlerová, MŠ Agátová: Za rozvíjanie edukačných aktivít, tvorivý, empatický a individuálny prístup k deťom, rodičom, zamestnancom. Za skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce a zlepšovanie materiálnych podmienok materskej školy. 

Iveta Beťková, MŠ Vranovská: Za dlhoročnú osobnú angažovanosť v práci s deťmi a organizovanie netradičných aktivít. Za kladné hodnotenie pedagógmi, rodičmi a deťmi, za vzdelávanie najmenších tvorivým a inovačným spôsobom.

Eva Drobná, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika: Za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a významný prínos vo vedeckej oblasti.

Beata Grešová, MŠ Komenského: Za celoživotnú prínosnú prácu v oblasti predprimárnej pedagogiky. Za tvorivosť, pracovnú zanietenosť pri celkovom rozvoji školy a prezentácii na verejnosti.

Kamila Hliničanová, ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej: Za láskavosť, obetavosť, zodpovednosť a vnášanie atmosféry ľudskosti do života školy.

Eva Holková, ZŠ s MŠ Okoličianska: Za mimoriadne profesionálnu a zanietenú prácu v školstve, za organizovanie športových turnajov a motivovanie žiakov k športu.

Magda Riessová, MŠ Nábrežie 4. apríla: Za vynikajúce výsledky v predprimárnom vzdelávaní a pri príležitosti životného jubilea.

Dašena Rošťáková, ZŠ Miloša Janošku: Za prípravu žiakov na olympiády, prijímacie pohovory, individuálny prístup k žiakom, za prácu nad rámec svojich povinností.

Zdenka Tarageľová, MŠ Kláštorná: Za vynikajúce výsledky v predprimárnom vzdelávaní, v ktorom bola vždy príkladom čestného, pracovitého, skúseného, inovatívneho učiteľa s láskavým srdcom. Za kvalitnú prácu vo funkcii riaditeľky školy.

Pamätný list:

Erika Bernáthová, ZŠ Miloša Janošku: Za pracovitosť, odbornosť, profesionalitu, spolupatričnosť a úctu k svojmu povolaniu. Za jej ľudskú hodnotu človeka i učiteľa.

Martin Čerstvík, Hotelová akadémia: Za dlhoročnú pedagogickú činnosť, vzornú reprezentáciu školy a mesta so žiakmi na odborných súťažiach.

Zuzana Dančíková, Súkromná materská škola Lobelka: Za vytváranie rešpektujúceho a bezpečného prostredia pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v materskej škole.

Ľubomíra Halková, Stredná zdravotnícka škola: Za jej zodpovedný a progresívny prístup v oblasti vzdelávania v študijnom odbore masér, za organizačné schopnosti a pedagogické umenie.

Peter Haviar, ZŠ s MŠ Demänovská ulica: Za zodpovednú prácu na pozícii učiteľa a aktívne podieľanie sa na organizovaní školských, športových i mimoškolských podujatí.

Patrícia Huntošová, Obchodná akadémia: Za vysoké pracovné nasadenie, tvorivosť a aktívny prístup k práci s mladými ľuďmi.

Lucia Joobová, MŠ Komenského: Za dlhoročnú aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti špeciálneho školstva a predprimárnej výchovy a vzdelávania.

Ivan Jurkovič, Základná umelecká škola J. L. Bellu: Za zodpovednú prácu na pozícii učiteľa a za aktívne podieľanie sa na organizovaní školských i mimoškolských podujatí.

Sylvia Kompanová, MŠ Kláštorná: Za zodpovednú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

Katarína Kovalčíková, ZŠ Apoštola Pavla: Za aktívny a tvorivý prístup v riadiacej a pedagogickej práci.

Zuzana Lehotská, ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej: Za ľudský prístup a odbornú pomoc deťom a žiakom pri zvládaní ťažkostí a napredovaní v bežnom školskom prostredí.

Lucia Macíková, MŠ Ondrašovská: Za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania.

Ľuboš Maliňák, Centrum voľného času: Za aktívnu a flexibilnú prácu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže v mimoškolskom procese, za šírenie olympijských a športových myšlienok, za propagáciu športu v meste.

Iveta Marková, Gymnázium M. M. Hodžu: Za prínos k aktívnemu vnímaniu potreby ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie u žiakov.

Jana Matzová, Stredná odborná škola stavebná: Za dlhoročnú zodpovednú prácu so stredoškolskou mládežou a úspešne zrealizované projekty, zamerané na zlepšenie prostredia školy.

Petra Mikovčáková, Spojená škola J. Rumana: Za dlhoročnú a vynikajúcu prácu v školstve so zdravotne znevýhodnenými žiakmi.

Janka Nemtušiaková, Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku: Za aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť, aktívnu participáciu na inováciách výchovného procesu a školského prostredia a za systematickú prácu na svojom profesijnom raste.

Petra Pastrnáková, Evanjelická materská škola: Za dosiahnuté výsledky, odbornosť a kreativitu pri práci v Evanjelickej materskej škole.

Jana Pelachová, ZŠ Janka Kráľa: Za tvorivo-humánnu výchovu, angažovanosť pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. 

Pavlína Perončíková, ZŠ Dr. Aurela Stodolu: Za aktívny prístup k výchovno-vzdelávacej činnosti a mimoriadne výsledky v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zuzana Strychová, MŠ Vranovská: Za tvorivú a obetavú prácu v školských službách, dlhodobú osobnú angažovanosť, kladné hodnotenie deťmi, pedagógmi, rodičmi a verejnosťou. 

Vlasta Špirková, MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu: Za kreativitu, inovácie vo vzdelávacom procese a zodpovednú prácu. 

Iveta Vargová, Hotelová akadémia: Za vzornú dlhoročnú pedagogickú činnosť, vzornú reprezentáciu školy a mesta so žiakmi na medzinárodných a národných odborných súťažiach. 

Jana Vechterová, Odborné učilište internátne – Praktická škola: Za príkladnú a zodpovednú prácu pedagóga v špeciálnom školstve, za prácu vedúcej metodického združenia a aktívne podieľanie sa na organizovaní školských i mimoškolských podujatí.


Ďalšie články