Podpora infraštruktúry a štedrá odmena pre hlavnú kontrolórku

komunálna politika, zastupiteľstvo, žilina, Randa Poslanec Vladimír Randa (v popredí) na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline. Foto: Mesto Žilina

ŽILINA – V utorok 23. apríla sa v priestoroch mestského úradu uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa skloňovali financie.

V úvode schôdze poslanci hovorili o tom, že mesto Žilina sa zapojilo do viacerých výziev o nenávratný finančný príspevok (NFP). Napríklad aj na projekty so zameraním na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. V tejto súvislosti schválili zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie revitalizácie vnútroblokov na ulici Jarná (86 877,86 eura), ako aj na ulici Čajakova a ulici Lichardova (spolu 96 327 eur).

V oboch prípadoch je spoluúčasť mesta 8 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. A tie sú 1 085 973,27 eura, respektíve 1 204 087,47 eura.

Zastupiteľstvo tiež podporilo žiadosť o NFP na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti. Je to projekt za 529 411 eur, spoluúčasť mesta je vo výške 42 353 eur.

Poslanecký zbor odsúhlasil aj uznesenie, ktoré sa týkalo žiadosti o NFP na projekt nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov. Celková suma je 500-tisíc eur (85 percent z EÚ a 15 percent zo štátneho rozpočtu). No a podporu v pléne získal tiež návrh žiadosti o NFP na vodozádržné opatrenia chodníkov v meste Žilina. Celkové výdavky projektu sú 489 609,56 eur (85 % z Kohézneho fondu a 15 % zo štátneho rozpočtu).

Členovia MsZ Žilina odsúhlasili aj odmenu pre hlavnú kontrolórku samosprávy Vlastu Grajciarovú, ktorá predstavuje 20 percent z mesačného platu za obdobie január až december 2023. Odmena bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne vo výške 7 730,40 eura.

Poslanci na rokovaní rozhodli tiež o voľbe hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční 18. júna. Súčasnej kontrolórke totiž vyprší 14. augusta šesťročné funkčné obdobie. Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu sa môžu prihlásiť do 3. júna.

V ďalšej časti schôdze poslanci rokovali o zmene rozpočtu mesta Žilina. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Upravený rozpočet po tretej zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 127 602 099 eur, pričom pôvodný rozpočet z decembra 2023 bol 120 983 530 eur.

Jedným z bodov programu bola dohoda medzi mestom Žilina a Žilinskou univerzitou, čo sa týka zvyšnej časti nákladov spojených s výstavbou atletického areálu. Obe strany sa v minulosti zmluvne dohodli, že celkovú investíciu za 2 929 848,40 eur budú financovať rovnakým dielom, t. j. na polovicu. Poslanci schválili, že mesto doplatí Žilinskej univerzite čiastku 89 924,20 eur v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Zaujímavá diskusia sa viedla aj na tému zabezpečiť viac spojov osobnej železničnej dopravy v rannej a popoludňajšej špičke na regionálnej železničnej trati Žilina – Rajec. A tiež vybudovať na tejto trati na území mesta Žilina nové železničné zastávky. MsZ v tomto smere poverilo primátora mesta Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom prostredníctvom spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, aby začal rokovania s Ministerstvom dopravy SR, prevádzkovateľom osobnej železničnej dopravy (Železničná spoločnosť Slovensko) a prevádzkovateľom infraštruktúry (Železnice SR).


Ďalšie články