Žilinskí poslanci riešili športovú halu, odpady, parkovanie i reguláciu reklamy

komunálna politika, zastupiteľstvo, žilina, Randa Poslanec Vladimír Randa (v popredí) na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline. Foto: Mesto Žilina

ŽILINA – V utorok 27. februára sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom v úvode rozoberali novú modernú multifunkčnú športovú halu UNIZA. Jej výstavbu bude spolufinancovať aj mesto Žilina.

Poslanec Peter Cibulka sa spýtal vedenia mesta, či žilinská samospráva už podpísala zmluvu o spolupráci so Žilinskou univerzitou, aby boli definované pravidlá, ako budú môcť obyvatelia Žiliny toto športovisko po dokončení (január 2025) využívať.

Primátor Peter Fiabáne mu odpovedal v tom zmysle, že zmluva o spolufinancovaní a spoluprevádzkovaní haly bude podpísaná včas, keď to bude potrebné.

„Na základe rokovaní s vedením Žilinskej univerzity si môžeme dovoliť pristúpiť k financovaniu nášho podielu v tomto projekte, čo je vo výške 1,5 milióna eur, až v roku 2024, keďže vlani bolo nutné preinvestovať 5 miliónov eur z Fondu na podporu športu. Okrem toho UNIZA poskytla ďalšieho 1,5 milióna eur a pozemky. Čo sa týka nastavenia prevádzkových podmienok využívania haly, to bude predmetom ďalších rokovaní, ale bude to odrážať náš podiel v tomto projekte,“ povedal primátor Fiabáne.

Doplnil ho aj predseda športovej komisie Karol Čepec, ktorý poznamenal, že bez účasti mesta v tomto projekte by Žilinská univerzita nedostala na výstavbu športovej haly 5 miliónov eur z Fondu na podporu športu, lebo táto dotácia bola viazaná na samosprávu.

V ďalšej časti plénum neschválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť strechy školy, vrátane elektrickej a optickej prípojky v školskej budove medzi správcom Základná škola, Námestie mladosti 1 a nájomcom Orange Slovensko za cenu nájmu 6 840 eur. Poslanci však v tomto bode odsúhlasili, že na aprílovom zasadnutí sa k tejto zmluve môžu vrátiť, ale požadujú výšku nájmu 10-tisíc eur.

Členovia MsZ neodsúhlasili zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ak by išlo o prevod majetku mesta, ktorý by prispel k riešeniu súdneho sporu, ako aj pri prevode majetku mesta s podmienkou poskytnutia primeraného protiplnenia druhou stranou.

Naopak, poslanci dali zelenú uzatvoreniu dodatku k zmluve o nájme nebytového priestoru medzi prenajímateľom Mesto Žilina, v zastúpení spoločnosťou ŽILBYT, a nájomcom Mestská Knižnica Žilina, z dôvodu potreby vytvorenia vhodných podmienok na zriadenie bezbariérovej pobočky mestskej knižnice pre občanov v mestskej časti Žilina-Trnové.

Zastupiteľstvo ešte schválilo zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina, ale návrh VZN o odpadoch na území mesta Žilina nakoniec žilinský primátor stiahol z rokovania, lebo materiál nebol dobre spracovaný a v diskusii sa proti nemu zodvihla vlna kritiky.

Zaujímavou témou bola mimoriadna informatívna správa o regulácii parkovania v meste Žilina, ktorú poslanci hlasovaním zobrali na vedomie. V tejto správe bolo uvedené, že celkový príjem z parkovania bol v roku 2023 vo výške 688 100 eur a celkové náklady spojené s parkovaním v roku 2023 boli 513 750 eur.

Na rok 2024 sa v rozpočte počíta s príjmom z parkovania vo výške 900-tisíc eur. Veľkou výzvou bude tohto roku zavedenie regulácie parkovanie na sídlisku Hájik s podmienkou dobudovania parkovacích miest. Ako druhé žilinské sídlisko, čo sa týka spoplatnenia parkovania, príde na rad Solinky, ale tie až v roku 2025.

S parkovaním súvisel aj ďalší bod, ktorým bolo zriadenie účelového peňažného fondu – Fondu mobility, do ktorého budú plynúť najmä získané prostriedky z príjmov za parkovanie v meste. Tento fond bude určený na financovanie výdavkov mesta v súvislosti s politikou parkovania a financovanie výdavkov pre oblasť statickej i dynamickej dopravy s cieľom rozvoja udržateľnej mobility v meste.

V programe schôdze bolo aj memorandum o spolupráci s obchodnými spoločnosťami pri regulácii reklamy na území mesta, čím sa má výrazne znížiť reklamný smog v Žiline.


Ďalšie články